Help us support the author
with a purchase or donation:

 

بوی ِ گمنام ِخاکِ خیس

گزیده ای از شعرهای 

  حمیدرضا رحیمی

بر روی سی دی

با صدای شاعر
تولید و پخش: نشر تابان

با گرامیداشت روز جهانی زن 

*.*.*.*.*

حمیدرضا رحیمی

www.hazl.com

خوشنویسی

Persian Calligraphy

Like us on Facebook

*.*.*.*.*

September 16, 2019

    C:\Users\leyla\Desktop\calligraphy\لب چو غنچه 20001.JPG    
 

شور و شوقی در جهان افتاده است

                 لب چو غنچه، در میان افتاده است

 کوچه مست از عطرِ گیرایِ تنت

                    بوی گل پیچیده در پیراهنت

شعر و خط: حمیدرضارحیمی

     

*.*.*.*.*

  C:\Users\leyla\Desktop\calligraphy\جستجو آگه نیم2.JPG  
 

خط : حمیدرضارحیمی

شعر : بیدل دهلوی

نورجان در ظلمت آباد بدن گم کرده ام

آه از این یوسف که من در پیرهن گم کرده ام

چون نفسَ از مدعای جستجو آگه نیم

آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کرده ام

 

*.*.*.*.*

  C:\Users\leyla\Desktop\calligraphy\اینه هم- ناز 1.JPG  
   

آینه هم در این چند ساله

براستی 

چقدر پیر شده است!

شعر و خط: حمیدرضارحیمی

*.*.*.*.*

Archive