Help us support the author
with a purchase or donation:باب آشنائی

      ...آنقدر گفتند و گفتند و گفتند که، سرانجام ما هم با همه خنگی و خرفتی تاريخی مان پذيرفتيم که در هزاره ی سوّم زندگی می کنيم و در قبال اين همه هوا و زمين و باد و بارانی که همين طور بی محابا و مجانی مصرف کرده و می کنيم، کاری هم بکنيم. کار، البتّه زياد کرده ايم امّا نه از نوع امروزی و متداولش. مثلاً در همين خيز قبلی ، سی سالی عمر اضافه داشتيم که در حضورتان باطل کرديم. يک اشکال بزرگ هم داريم که عبارت از اين است که آبمان، با خيلی ها، توی يک جوی نمی رود. نه اين که يک وقت خدای نخواسته، دوستان تقصيری داشته باشند، استغفرالله. راستش را بخواهيد، همه اش تقصير خودمان است و علتش هم اين است که ما به ويژه در حوزه ی طنز سياسی، خودی و غريبه سرمان نمی شود.
          باری ـ چون هر چه کرديم وسعمان نرسيد که برويم راديو و تلويزيون و سوپرمارکت و چلوکبابی و روزنامه و مجله و فرش فروشی و از اين قبيل بزنيم، گفتيم عجالتاً و برای دست گرمی، يک سايت اينترنتی بزنيم. خدای عزّووجّل را چه ديدی؟... يک وقت ديدی که کارمان به عون الله به آنجا هم کشيد و مثل برخی از دوستان، بختمان، غفلتاً باز شد.

 

 (امّا مأموريت شما خوانندگان عزيز سايت حاضر، اين است که تا پای شهادت برويد و کاری بکنيد که فدوی، به هر قيمت و در کوتاهترين زمان ممکن، به آنجاها که عرض شد، برسد)تکبير!
عقل فدوی، شوربختانه قد نداد که از همان زمان نوجوانی، چنان که اُفتد و دانی، و پيش از آن که آلوده ی ادبيات و هنر معنی دار و هدفمند شود، برود و «مسخرگی و مطربی» بياموزد تا از قِبَل آن داد خود از«کهتر» و «مهتر» بستاند.

باری ـ چنين شد که عمر فدوی در دوسه دهه ی گذشته، در مجاری زير شديداً هرز رفت:

1- شعر

2-طنز سياسی

3- خوشنويسی(سفارشات پذيرفته نمی شود!)

          محصول اين فعلگی فکری و فرهنگی هیجده جلد کتاب در عرصه های گوناگون بوده است، و از آن ميان برخی نيز به زبان های ديگر ترجمه شده اند. به اين مختصر، برگزاری چند نمايشگاه آثار خطّی در اروپا و آمريکا و چاپ ده ها شعر و مقاله و پژوهش و نقد و نظر در رسانه های نوشتاری و همچنين عرضه ی بيش از سیصد نمايشنامه ی طنزسياسی که از رسانه ی ديداری و شنيداری پخش شده اند، نيز اضافه می شود.

          به فارسی خودمان، منظورمان اين است که شما در اين سايت، از فدوی در سه عرصه ی فوق چنانچه به تيرِ غيب گرفتار نشود، کم و بيش چيزهائی خواهيد خواند و شايد هم پيش از اين، در رسانه های گوناگون برونمرزی، اعم از نوشتاری، ديداری و شنيداری نيز خوانده، ديده و يا شنيده باشيد. امّا حجم طنزسياسی، به دلائل روشن و نيز به لحاظ مقطع هراس انگيزی که با اصرار در آن به سر می بريم، بيشتر خواهد بود و پرانتز آخر اين که، فدوی در ساليان گذشته با امضاهای ديگری و عمدتاً با امضاء «ر. قلمکار» طنز می نوشت امّا به اينجا که آمد قدری ترس اش ريخت و استفاده از ساير امضاءها را عجالتاً طلاق گفت.

          خُب، به قول حضرت امام(ل)، لکن اينطور نباشد که مقدمه از مؤخره بيشتر باشد، فقط محض اطلاع و به ناگزيز عرض شد تا:

«نگويد اين جناب مولوی کيست

فلانـی  بـا  چنيـن  کـس آشـنا  نيسـت»

حمیدرضا رحیمی

* * *

****************************************************
*:*:*

Hamid Reza Rahimi, Ph.D.

In the Persian world of modern literature, this is a well-known name. More than 17 different and independent books have been published in a variety of fields, such as modern poetry, research, critiques, political satire, and calligraphy in Iran as well as abroad. Parts of his work have also been translated into German, Swedish, and English.
Rahimi has authored the same material in the Iranian press abroad. His calligraphy has been the subject of many exhibitions throughout the world.
The weekly cultural television program Mirror of Imagination has been among his most recent work along with more than 300 pieces of political satire, which have been broadcasted by international stations all over the world.
A Piece of Time, Second Edition - An Anthology of Modern Persian Poetry in Farsi is Dr. Rahimi's newest publication.


Following is a list of Hamid Reza Rahimi's published work:
Poetry (Farsi):

Translated Into Other Languages:

Articles, Research, Critiques (Farsi):

Satiric Works (Farsi)

Additional Work: